top of page

Arogyamantrah

Ayurmantrah

Asirvadamantrah

Bhusuktam

Candranamaskrtyamantrah

Durgasuktam

Gurvastakam

Ganapati- prarthana

Gayatrimantrah

Ksama-slokah

Laghunyasha

Mantrapuspam

Mrtyunjayamantrah

Medhasuktam

Narayanasuktam

Nitalsuktam

Narayanaupanisat

Purusasuktam

Prarthana-slokah

Pancamaya-slokah

Rudranamaskaramantrah

Rajasuyamantrah

Srisuktam

Suryanamaskaramantrah

Sraddhasuktam

Srirudraprasnah

Sattiva-tyagah

Saravati-prarthana

Sivapancaksarimantrah

Taittiriyaupanisat – prathamasiksavalli

Taittiriyaupanisat – dvitiya-brahmanandavallli

Taittiriyaupanisat – trtiyabhrguvalli

Taittiriyaupanisat – 4thprasnahMahanarayanaupanisat

Visnusuktam

Vedic Chant/Slokas

Jai Guru Omkara

00:00 / 01:10

DurgeDurgeDurge Jai Jai Ma

BhajaMana Ram

Devotional chants

Lingastakam

Shri Shiva Panchakshara Stotram

MooshikaVahanaGajanana

Bhagavad Gita

Invocation

Closing prayer

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

Chapter 15

Chapter 16

Chapter 17

Chapter 18

Invocation

Yoga Sutra

Chapter 2

Chapter 1

bottom of page